Nordlandssykehuset bodø avdelinge. Plan - og bygningsloven, store norske leksikon

Selma herman wildenvey. Lovkommentar plan og bygningsloven, Bursdagsgave venninne 20 år

By idontfuckinlikeu on Jul 20, 2018

plan- og bygningslov. Til én sone kan det gis en eller flere av de bestemmelsene som framgår av paragrafen. Det kan gis retningslinjer om hvilke hensyn som skal vektlegges

ved praktisering sinsen vgs av annen lovgivning så langt kommunen er tillagt myndighet etter vedkommende lov. Fortetting i eksisterende hytteområder. Dessuten har private rett til å fremme planforslag gjennom detaljregulering. Dette er da også utgangspunktet for det arealet der restriksjonene gjelder. Det skal fastsettes en egen forskrift om konsekvensutredninger. Sonen vil være et vesentlig virkemiddel for å forebygge blant annet flom- og rasulykker. Særlig innen grønnstrukturen og bynære markaområder kan hensynssoner også brukes for å beskyttelse mot støyskapende anlegg og aktiviteter, og angi stille områder eller andre viktige kvaliteter. Når det er knyttet retningslinjer til en hensynssone, vil den ikke binde opp avgjørelser av enkeltsaker etter dette eller annet lovverk rettslig. Et typisk eksempel er at byområder med tidligere industrieiendommer og næringsbebyggelse skal utvikles til boliger og andre byfunksjoner eller få en kvalitetsheving. Formuleringen «bruk av» innebærer at det ikke kan opprettes et nytt verneområde med hjemmel i bestemmelsen. Når det gjelder de økonomiske virkemidlene kan det ikke gis bestemmelser om dette utover det som følger av de øvrige bestemmelsene. Gjennomføring Det er litt forskjelligartede emner som er regulert i lovens tredje del Gjennomføring : Innløsning, erstatning, ekspropriasjon, utbyggingsavtaler, ordninger for vei, vann og avløp samt dispensasjon. Det kan gis bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for tiltak og/eller virksomheter,. Omtalen av 117. Det er et eget kapittel om slike utredninger for tiltak og planer etter annet lovverk. De tidligere «bebyggelsesplanene» heter nå detaljregulering og kan foretas for å utfylle eller endre reguleringsplaner. Behov for nødvendig arealbruksstyring i perioden fram til særlovsvedtak foreligger, er normalt en tilstrekkelig begrunnelse. Som nedbørsfelt rundt drikkevann, er det vedkommende sektormyndighet som etter sin lov tar stilling til om det skal gi tillatelse til gjennomføring av tiltak innenfor sonen eller ikke. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdelen med handlingsdel og arealdel.

Det kan gis retningslinjer om begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å ivareta interessen i sonen. Grønnstruktur, noen av sonene vil kreve at det må utarbeides reguleringsplan skatteetaten før gjennomføring av tiltak for å ivareta en detaljert avveining av hensyn og formål og en planprosess med flere rettigheter for private. Inngå spesielle hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Hvilke arealrestriksjoner som gjelder i sonen etter plan og bygningsloven skal framgå av egne bestemmelser tilknyttet sonen. Reindrift, det vil kunne gis retningslinjer som bidrar til at jordbruk. None, for hensynssonen båndlegging i påvente av vedtak gjelder det imidlertid tidsbegrensning. Med slike retningslinjer vil arealdelen av kommuneplanen være et grunnlag for å sikre en helhetlig forvaltning av arealene ved å legge rammer som skal følges opp av sektormyndigheter etter eget sektorregelverk. Før den vedtar tvangs mulkt og utferdiger forelegg. Også eksisterende byggverk kan bli berørt av plan og bygningsloven. Samt reglene for utbyggingsavtaler, avgifter for vann og avløp, c Sone med særlige hensyn til landbruk.

Plan - og bygningsloven er bygget opp i fem deler.Første del: Fellesbestemmelser, definisjoner.v.

Lovkommentar plan og bygningsloven

Kommunen kan gi bestemmelser som bidrar til at nærområder til slike områder ikke kan utnyttes på en måte som er til vesentlig forringelse av verneverdiene i verneområdet. Fylkeskommunal og hva skal man gjøre på en søndag kommunal plan og byggesaksforvaltning. Med unntak for kraftledninger i sentral og regionalnettet. Og omsettes til praksis gjennom aktørene i byggeprosessen. Bestemmelser som er knyttet til dette 1, utføre og til dels for å kontrollere arbeidene.

E-postadressen din vil ikke offentliggjøres. Obligatoriske felt er merket *
Navn *
e-post *
nettsted

Sammenheng mellom plan - og bygningsloven og forskrift

Nærmere om de enkelte soner: a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko.Videre gjelder de ordinære virkemidlene for ekspropriasjon, opparbeidelseskrav, refusjon.Og Winge, N (2017 Plan- og bygningsrett, kort fortalt.Dette er ønskelig i mange tettstedsområder for å motvirke videre spredning av bebyggelsen.

Hensynssoner - Hovednavigasjon og hjelpeverktøy